آغاز انتشار تبلیغات تلویزیونی بنس

 530

تبلیغات تلویزیونی لوازم خانگی بنس در سطح شبکه های تلویزیونی آغاز شد.

این تبلیغات در همه شبکه های تلویزون پخش شده و به بیان ویژگی های یخچال فریزر کراس بنس می پردازد. 

جدول پخش تبلیغات به شرح ذیل می باشد:

استان منطقه ماه روز تاريخ پخش محل پخش زمان
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
کیش منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي 18:00:00
قم منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 20:00 20:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از باغ ترانه 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 20:45 20:45:00
گیلان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر21:00 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
قم منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از تولیدی 21:45:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 23:00 23:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 بعد از خبر فارسی23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/01 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
قم منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کیش منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال/فيلم سينمايي 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
گیلان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از برنامه شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/02 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 بين برنامه زنده رود 09:30:00
فارس منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خوشا شيراز 10:00:00
گلستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
کیش منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي 18:00:00
قم منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سريال 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلی 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از زنده شبانه 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي 22:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه شبانه 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/03 بعد از خبر فارسی23:00 23:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر 23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سريال شب 23:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/03 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
قم منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر20:00 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سریال  20:00:00
کیش منطقه چهار 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال/فيلم سينمايي 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از باغ ترانه 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
گیلان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
قم منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي شنبه 1400/10/04 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
گلستان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
کیش منطقه چهار 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي 18:00:00
قم منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر20:00 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر 20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سریال  20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
گیلان منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
قم منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از برنامه شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر 23:00 23:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 بعد از خبر فارسی23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي يکشنبه 1400/10/05 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
قم منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کیش منطقه چهار 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال/فيلم سينمايي 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
گیلان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
قم منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از برنامه شبانه 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي دوشنبه 1400/10/06 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
کیش منطقه چهار 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي 18:00:00
قم منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 20:45 20:45:00
گیلان منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
قم منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از برنامه شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 23:00 23:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 بعد از خبر فارسی23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي سه شنبه 1400/10/07 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
قم منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کیش منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال/فيلم سينمايي 20:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از باغ ترانه 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
گیلان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
قم منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي چهارشنبه 1400/10/08 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه صبحانه 08:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه صبح بخير خراسان 08:00:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 16:45 16:45:00
گلستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
کیش منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي 18:00:00
قم منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 19:45:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سريال 20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سریال 20:20:00
فارس منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 20:45 20:45:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
گیلان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از مسابقه زنده 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان جنوبی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر21:00 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه زنده شبانگاهي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه محلي 22:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه ترنم شبانه 22:00:00
همدان منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از برنامه شبانه 22:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از محلي يا توليدي 22:00:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبرآذری 22:50 22:50:00
چهار محال و بختیاری منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 23:00 23:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 بعد از خبر فارسی23:00 23:00:00
قزوین منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر 23 23:00:00
البرز منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سريال شب 23:00:00
کرمان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر23:00 23:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از خبر23:00 23:00:00
آذربایجان غربی منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:15:00
گلستان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 23:20:00
گیلان منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سريال يا سينمايي 23:30:00
قزوین منطقه سه 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از  سریال یا فیلم سینمایی 23:30:00
مازندران منطقه یک 1400 دي پنجشنبه 1400/10/09 قبل از سريال يا فيلم سينمايي شب 23:50:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه صبحگاهي 08:00:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 بين برنامه زنده رود 09:30:00
فارس منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خوشا شيراز 10:00:00
گلستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از تکرار سريال يا سينمايي 17:45:00
قم منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خبر 18 18:30:00
سمنان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از سریال 19:00:00
مازندران منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 19:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خبر فارسی 19:55:00
سمنان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خبر20:00 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از سریال  20:00:00
یزد منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خبر 20:00 20:00:00
کیش منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از سريال/فيلم سينمايي 20:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 20:00:00
مرکزی منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از سريال 20:00:00
فارس منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خبر 20:45 20:45:00
یزد منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلی 21:00:00
اصفهان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي شامگاهي 21:00:00
خراسان رضوی منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از جنگ شبانه 21:00:00
خراسان شمالی منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
کرمانشاه منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 21:00:00
آبادان منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از سريال يا فيلم سينمايي 21:00:00
زنجان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از  برنامه محلي 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از زنده شبانه 21:00:00
لرستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از زنده شبانه 21:00:00
مهاباد منطقه چهار 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه شبانه 21:25:00
آذربایجان شرقی منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از گئجه لر 21:30:00
همدان منطقه سه 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از خبر 21:30 21:30:00
زنجان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه گئجه لر 21:35:00
خوزستان منطقه یک 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي شبانگاهي 22:00:00
کردستان منطقه دو 1400 دي جمعه 1400/10/10 قبل از برنامه محلي