فرم نظرسنجی از مشتریان

شماره مدرک : BFM020                          شماره بازنگری : 01

سوالات (امتیاز از 5 رضایت کامل ، تا 1 عدم رضایت)