فرم ارزیابی (نصب)

فرم ارزیابی نمایندگان نصب

شرح شاخص ارزیابی (درصد از نمره کل)