جشنواره نمایندگان بنس

جشنواره نمایندگان بنس از شهریور ماه آغاز و تا 20 مهرماه 1399 ادامه داشت.
بنس در این جشنواره با 7 فروشگاه از بین 1500 فروشگاه همکار خود, همراه شد.
یکی از اهداف راه اندازی این جشنواره معرفی همکاران و نمایندگان در شهرهای مختلف به مشتریان عزیز در سراسر ایران بود.

https://www.instagram.com/beness.co/