فرم نظرسنجی

نظر سنجی مشتریان

سوالات (امتیاز از 5 رضایت کامل ، تا 1 عدم رضایت)

شماره مدرک : BFM020 شماره بازنگری : 01
آیا از قیمت محصول خریداری شده راضی هستید؟
آیا از کیفیت محصول خریداری شده راضی هستید؟
میزان رضایت خود را از نحوه پاسخگویی و عملکرد خدمات پس از فروش مشخص نمایید.
میزان رضایت خود را از کیفیت خدمات رسانی و خدمات ارائه شده مشخص نمایید.

نظر سنجی شاکیان

سوالات (امتیاز از 5 رضایت کامل ، تا 1 عدم رضایت)

رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی چه میزان است؟
رضایت شما از نحوه رسیدگی به شکایات چه میزان است؟
رضایت شما از رفع کامل شکایت چه میزان است؟
رضایت شما از هزینه اخذ شده برای رفع ایراد محصولتان، چه میزان است؟